Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

PythonBinaryHostTest.PythonForwarder

public static class PythonBinaryHostTest.PythonForwarder
extends ResultForwarder

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.ResultForwarder
com.android.tradefed.testtype.python.PythonBinaryHostTest.PythonForwarder


Bộ chuyển tiếp kết quả thay thế tên chạy bằng tên nhị phân.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

PythonForwarder ( ITestInvocationListener listener, String name)

Ctor với tên chạy bằng cách sử dụng tên nhị phân.

Phương pháp công khai

void testRunStarted (String runName, int testCount)

Báo cáo khi bắt đầu chạy thử nghiệm.

void testRunStarted (String runName, int testCount, int attempt, long startTime)

Báo cáo khi bắt đầu chạy thử nghiệm.

void testRunStarted (String runName, int testCount, int attempt)

Báo cáo khi bắt đầu chạy thử nghiệm.

Các nhà xây dựng công cộng

PythonForwarder

public PythonForwarder (ITestInvocationListener listener, 
        String name)

Ctor với tên chạy bằng cách sử dụng tên nhị phân.

Thông số
listener ITestInvocationListener

name String

Phương pháp công khai

testRunStarted

public void testRunStarted (String runName, 
        int testCount)

Báo cáo khi bắt đầu chạy thử nghiệm.

Thông số
runName String : tên chạy thử nghiệm

testCount int : tổng số thử nghiệm trong quá trình chạy thử nghiệm

testRunStarted

public void testRunStarted (String runName, 
        int testCount, 
        int attempt, 
        long startTime)

Báo cáo khi bắt đầu chạy thử nghiệm.

Thông số
runName String : tên chạy thử nghiệm

testCount int : tổng số thử nghiệm trong quá trình chạy thử nghiệm

attempt int : số thứ tự, xác định các lần thử khác nhau của cùng một runName chạy nhiều lần. TryNumber được lập chỉ mục 0 và sẽ tăng lên mỗi khi một lần chạy mới xảy ra. ví dụ: Một bài kiểm tra được thử lại chi tiết 3 lần, nó phải có tổng cộng 4 lần chạy trong cùng một runName và tryNumber là từ 0 đến 3.

startTime long : thời gian bắt đầu chạy, được đo qua System.currentTimeMillis()

testRunStarted

public void testRunStarted (String runName, 
        int testCount, 
        int attempt)

Báo cáo khi bắt đầu chạy thử nghiệm.

Thông số
runName String : tên chạy thử nghiệm

testCount int : tổng số thử nghiệm trong quá trình chạy thử nghiệm

attempt int : số thứ tự, xác định các lần thử khác nhau của cùng một runName chạy nhiều lần. TryNumber được lập chỉ mục 0 và sẽ tăng lên mỗi khi một lần chạy mới xảy ra. ví dụ: Một bài kiểm tra được thử lại chi tiết 3 lần, nó phải có tổng cộng 4 lần chạy trong cùng một runName và tryNumber là từ 0 đến 3.