MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData

public static class MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData


ملخص

فئات متداخلة

class MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder

الطرق العامة

static MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder builder ()
long getTimeStamp ()
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

الحصول على نوع نتيجة mobly yaml.

الطرق العامة

getTimeStamp

public long getTimeStamp ()

عائدات
long

getType

public MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

الحصول على نوع نتيجة mobly yaml.

عائدات
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type