MoblyYamlResultRecordHandler

public class MoblyYamlResultRecordHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultRecordHandler


Mobly yaml نتيجة معالج عنصر "تسجيل".

ملخص

فئات متداخلة

class MoblyYamlResultRecordHandler.Record

المنشأت العامة

MoblyYamlResultRecordHandler ()

الأساليب العامة

MoblyYamlResultRecordHandler.Record handle ( docMap) handle ( docMap)

استخراج حقول البيانات من نتيجة mobly yaml.

المنشأت العامة

MoblyYamlResultRecordHandler

public MoblyYamlResultRecordHandler ()

الأساليب العامة

مقبض

public MoblyYamlResultRecordHandler.Record handle ( docMap)

استخراج حقول البيانات من نتيجة mobly yaml.

حدود
docMap

عائدات
MoblyYamlResultRecordHandler.Record