MoblyYamlResultParser

public class MoblyYamlResultParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultParser


Mobly yaml テスト結果パーサー。

まとめ

パブリック コンストラクター

MoblyYamlResultParser ( ITestInvocationListener listener, String runName)

公開メソッド

void parse (InputStream inputStream)

保護されたメソッド

IMoblyYamlResultHandler.ITestResult parseDocumentMap ( docMap) parseDocumentMap ( docMap)
void reportToListeners ( listeners, resultCache) reportToListeners ( listeners, resultCache) reportToListeners ( listeners, resultCache)

パブリック コンストラクター

MoblyYamlResultParser

public MoblyYamlResultParser (ITestInvocationListener listener, 
        String runName)

パラメーター
listener ITestInvocationListener

runName String

公開メソッド

解析する

public void parse (InputStream inputStream)

パラメーター
inputStream InputStream

スロー
MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

保護されたメソッド

parseDocumentMap

protected IMoblyYamlResultHandler.ITestResult parseDocumentMap ( docMap)

パラメーター
docMap

戻り値
IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

スロー
MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

reportToListeners

protected void reportToListeners ( listeners, 
         resultCache)

パラメーター
listeners

resultCache