MoblyYamlResultHandlerFactory

public class MoblyYamlResultHandlerFactory
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory


مصنع معالج النتائج Mobly yaml الذي يولد المعالج المناسب بناءً على نوع النتيجة.

ملخص

فئات متداخلة

class MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

enum MoblyYamlResultHandlerFactory.Type

المنشئون العامة

MoblyYamlResultHandlerFactory ()

الطرق العامة

IMoblyYamlResultHandler getHandler (String resultType)

المنشئون العامة

MoblyYamlResultHandlerFactory

public MoblyYamlResultHandlerFactory ()

الطرق العامة

getHandler

public IMoblyYamlResultHandler getHandler (String resultType)

المعلمات
resultType String

عائدات
IMoblyYamlResultHandler

رميات
MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException