IMoblyYamlResultHandler

public interface IMoblyYamlResultHandler

com.android.tradefed.testtype.mobly.IMoblyYamlResultHandler


Interface do manipulador de resultados mobly yaml.

Resumo

Classes aninhadas

interface IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

Interface do resultado mobly yaml

Métodos públicos

abstract IMoblyYamlResultHandler.ITestResult handle ( docMap) handle ( docMap)

Extrai campos de dados do resultado mobly yaml.

Métodos públicos

lidar

public abstract IMoblyYamlResultHandler.ITestResult handle ( docMap)

Extrai campos de dados do resultado mobly yaml.

Parâmetros
docMap

devoluções
IMoblyYamlResultHandler.ITestResult