Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

CarryInterruptException

public class CarryInterruptedException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.junit4.CarryInterruptException


Ném nhẹ khi thời gian chờ của giai đoạn thử nghiệm được kích hoạt và một Ngoại lệ bị gián đoạn cần được chuyển từ luồng thực thi thử nghiệm đến luồng thực thi lệnh gọi.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

CarryInterruptedException (InterruptedException e)

Phương pháp công khai

InterruptedException getInterruptedException ()

Các nhà xây dựng công cộng

CarryInterruptException

public CarryInterruptedException (InterruptedException e)

Thông số
e InterruptedException

Phương pháp công khai

getInterruptException

public InterruptedException getInterruptedException ()

Lợi nhuận
InterruptedException