Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

CarryDnaeError

public class CarryDnaeError
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.junit4.CarryDnaeError


Internal RuntimeException để mang DeviceNotAvailableException thông qua khuôn khổ JUnit4.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

CarryDnaeError ( DeviceNotAvailableException e)

Phương pháp công khai

DeviceNotAvailableException getDeviceNotAvailableException ()

Trả về DeviceNotAvailableException được mang bởi trình bao bọc này.

Các nhà xây dựng công cộng

CarryDnaeError

public CarryDnaeError (DeviceNotAvailableException e)

Thông số
e DeviceNotAvailableException

Phương pháp công khai

getDeviceNotAvailableException

public DeviceNotAvailableException getDeviceNotAvailableException ()

Trả về DeviceNotAvailableException được mang bởi trình bao bọc này.

Lợi nhuận
DeviceNotAvailableException