خطای CarryDnae

public class CarryDnaeError
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.junit4.CarryDnaeError


RuntimeException داخلی برای حمل DeviceNotAvailableException از طریق چارچوب JUnit4.

خلاصه

سازندگان عمومی

CarryDnaeError ( DeviceNotAvailableException e)

روش های عمومی

DeviceNotAvailableException getDeviceNotAvailableException ()

DeviceNotAvailableException حمل شده توسط این پوشش را برمی گرداند.

سازندگان عمومی

خطای CarryDnae

public CarryDnaeError (DeviceNotAvailableException e)

مولفه های
e DeviceNotAvailableException

روش های عمومی

getDeviceNotAvailableException

public DeviceNotAvailableException getDeviceNotAvailableException ()

DeviceNotAvailableException حمل شده توسط این پوشش را برمی گرداند.

برمی گرداند
DeviceNotAvailableException