Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ISetOptionReceiver

public interface ISetOptionReceiver

com.android.tradefed.testtype.ISetOptionReceiver


Việc triển khai giao diện này phải có một Option với tên "set-option" được liên kết với HostTest#SET_OPTION_NAME .

,

ISetOptionReceiver

public interface ISetOptionReceiver

com.android.tradefed.testtype.ISetOptionReceiver


Việc triển khai giao diện này phải có một Option với tên "set-option" được liên kết với HostTest#SET_OPTION_NAME .