Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

StubMultiTargetPreparer

public class StubMultiTargetPreparer
extends BaseMultiTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.multi.StubMultiTargetPreparer


Triển khai trống trình giữ chỗ của IMultiTargetPreparer .

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

StubMultiTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

Các nhà xây dựng công cộng

StubMultiTargetPreparer

public StubMultiTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
TargetSetupError