Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

MixImageZipPreparer

public class MixImageZipPreparer
extends BaseMultiTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.multi.MixImageZipPreparer


IMultiTargetPreparer kết hợp các hình ảnh của bản dựng hệ thống trong một bản dựng thiết bị.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

MixImageZipPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)

Các nhà xây dựng công cộng

MixImageZipPreparer

public MixImageZipPreparer ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError