Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

CompanionAllocator

public abstract class CompanionAllocator
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionAllocator


Lớp cơ sở đảm nhận việc phân bổ và giải phóng thiết bị đồng hành

getCompanionDeviceSelectionOptions() nên được triển khai để mô tả các tiêu chí cần thiết để phân bổ thiết bị đồng hành

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

CompanionAllocator ()

Phương pháp công khai

void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

Thiết lập thiết bị.

void tearDown ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo, Throwable e)

Các phương pháp được bảo vệ

abstract DeviceSelectionOptions getCompanionDeviceSelectionOptions ()

Mô tả DeviceSelectionOptions cho thiết bị đồng hành

Các nhà xây dựng công cộng

CompanionAllocator

public CompanionAllocator ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo)

Thiết lập thiết bị.

Việc triển khai nội bộ phương pháp này sẽ yêu cầu một thiết bị đồng hành và phân bổ nó.

Thông số
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo, 
        Throwable e)

Thông số
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException

Các phương pháp được bảo vệ

getCompanionDeviceSelectionOptions

protected abstract DeviceSelectionOptions getCompanionDeviceSelectionOptions ()

Mô tả DeviceSelectionOptions cho thiết bị đồng hành

Lợi nhuận
DeviceSelectionOptions