Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

CheckPairingPreparer

public class CheckPairingPreparer
extends CompanionAwarePreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionAwarePreparer
com.android.tradefed.targetprep.companion.CheckPairingPreparer


Một CompanionAwarePreparer xác minh liên kết BT giữa thiết bị chính và thiết bị đồng hành

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

CheckPairingPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

Các nhà xây dựng công cộng

CheckPairingPreparer

public CheckPairingPreparer ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError