SwitchUserTargetPreparer

public class SwitchUserTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.SwitchUserTargetPreparer


یک ITargetPreparer که در setUp به نوع کاربری مشخص شده سوئیچ می کند. به طور پیش فرض در کاربر فعلی باقی می ماند و هیچ تغییری انجام نمی شود.

سعی می کند با بازگشت به کاربر فعلی قبل از اجرا، وضعیت کاربر دستگاه را بازیابی کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

SwitchUserTargetPreparer ()

روش های عمومی

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

سازندگان عمومی

SwitchUserTargetPreparer

public SwitchUserTargetPreparer ()

روش های عمومی

برپایی

public void setUp (TestInformation testInformation)

مولفه های
testInformation TestInformation

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

پاره کردن

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

مولفه های
testInformation TestInformation

e Throwable

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException