RunOnWorkProfileTargetPreparer

public class RunOnWorkProfileTargetPreparer
extends ProfileTargetPreparer

java.lang.object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.ProfileTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunOnWorkProfileTargetPreparer


یک ITargetPreparer که یک نمایه کاری در راه‌اندازی ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد که آزمایش‌ها باید در آن کاربر اجرا شوند.

در Teardown، نمایه کار حذف می شود.

اگر یک نمایه کاری از قبل وجود داشته باشد، به جای ایجاد نمایه جدید، استفاده می شود و در مرحله حذف حذف نخواهد شد.

اگر دستگاه دارای ویژگی manager_users نباشد، یا ظرفیت ایجاد کاربر جدید در صورت نیاز را نداشته باشد، آرگومان ابزار دقیق skip-tests-reason تنظیم می‌شود و کاربر تغییر نخواهد کرد. آزمایش‌هایی که روی دستگاه اجرا می‌شوند می‌توانند این آرگومان را بخوانند تا به این حالت پاسخ دهند.

خلاصه

سازندگان عمومی

RunOnWorkProfileTargetPreparer ()

سازندگان عمومی

RunOnWorkProfileTargetPreparer

public RunOnWorkProfileTargetPreparer ()