Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

RestartSystemServerTargetPreparer

public class RestartSystemServerTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RestartSystemServerTargetPreparer


Mục tiêu chuẩn bị khởi động lại máy chủ hệ thống mà không cần khởi động lại thiết bị.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

RestartSystemServerTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Các nhà xây dựng công cộng

RestartSystemServerTargetPreparer

public RestartSystemServerTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Thông số
testInformation TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException