Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ModulePusher.ModulePushError

public static class ModulePusher.ModulePushError
extends HarnessException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.targetprep.ModulePusher.ModulePushError


Lỗi nghiêm trọng trong quá trình đẩy mô-đun Mainline.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

ModulePushError (String message, Throwable cause, ErrorIdentifier errorId)
ModulePushError (String message, ErrorIdentifier errorId)

Các nhà xây dựng công cộng

ModulePushError

public ModulePushError (String message, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier errorId)

Thông số
message String

cause Throwable

errorId ErrorIdentifier

ModulePushError

public ModulePushError (String message, 
        ErrorIdentifier errorId)

Thông số
message String

errorId ErrorIdentifier