InstallBuildEnvApkSetup را نصب کنید

public class InstallBuildEnvApkSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.InstallBuildEnvApkSetup


یک ITargetPreparer که یک یا چند apk آزمایشی را از پلتفرم Android build env نصب می‌کند.

از متغیر ANDROID_PRODUCT_OUT env برای تعیین مکان برای ساخت apk استفاده می کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

InstallBuildEnvApkSetup ()

روش های عمومی

void setUp ( TestInformation testInfo)

سازندگان عمومی

InstallBuildEnvApkSetup را نصب کنید

public InstallBuildEnvApkSetup ()

روش های عمومی

برپایی

public void setUp (TestInformation testInfo)

مولفه های
testInfo TestInformation

پرتاب می کند
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError