Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IFlashingResourcesRetriever

public interface IFlashingResourcesRetriever

com.android.tradefed.targetprep.IFlashingResourcesRetriever


Giao diện truy xuất các tệp hình ảnh phụ trợ cần thiết để flash thiết bị.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract File retrieveFile (String imageName, String version)

Trả về tệp hình ảnh với tên và phiên bản đã cho

Phương pháp công khai

khôi phục tập tin

public abstract File retrieveFile (String imageName, 
                String version)

Trả về tệp hình ảnh với tên và phiên bản đã cho

Thông số
imageName String : tên của hình ảnh (tức là radio)

version String : phiên bản của tệp sẽ trả về

Lợi nhuận
File hình ảnh cục bộ tạm thời ERROR(/File)

Ném
TargetSetupError nếu tệp không thể được tìm thấy