Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

FastbootCommandPreparer

public final class FastbootCommandPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.FastbootCommandPreparer


Trình chuẩn bị mục tiêu kích hoạt fastboot và gửi lệnh fastboot.

TODO (b / 122592575): Thêm các bài kiểm tra cho người chuẩn bị này.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

FastbootCommandPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Các nhà xây dựng công cộng

FastbootCommandPreparer

public FastbootCommandPreparer ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Thông số
testInformation TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException