Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

CompileBootImageWithSpeedTargetPreparer

public final class CompileBootImageWithSpeedTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.CompileBootImageWithSpeedTargetPreparer


Biên dịch lại đường dẫn khởi động và máy chủ hệ thống với bộ lọc trình biên dịch 'tốc độ'.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

CompileBootImageWithSpeedTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Các nhà xây dựng công cộng

CompileBootImageWithSpeedTargetPreparer

public CompileBootImageWithSpeedTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException