Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

LockSettingsBaselineSetter

public class LockSettingsBaselineSetter
extends DeviceBaselineSetter

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.DeviceBaselineSetter
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.LockSettingsBaselineSetter


Một trình cài đặt để xóa cài đặt khóa màn hình.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

LockSettingsBaselineSetter (JSONObject object, String name)

Phương pháp công khai

boolean setBaseline ( ITestDevice mDevice)

Đặt cài đặt đường cơ sở cho thiết bị.

Các nhà xây dựng công cộng

LockSettingsBaselineSetter

public LockSettingsBaselineSetter (JSONObject object, 
                String name)

Thông số
object JSONObject

name String

Ném
JSONException

Phương pháp công khai

setBaseline

public boolean setBaseline (ITestDevice mDevice)

Đặt cài đặt đường cơ sở cho thiết bị.

Thông số
mDevice ITestDevice

Lợi nhuận
boolean

Ném
DeviceNotAvailableException