SystemServerFileDescriptorChecker

public class SystemServerFileDescriptorChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.object
com.android.tradefed.suite.checker.SystemServerFileDescriptorChecker


بررسی می کند که آیا به نظر می رسد سرور سیستم در حال اتمام FD است.

خلاصه

سازندگان عمومی

SystemServerFileDescriptorChecker ()

روش های عمومی

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

وضعیت سیستم را پس از اجرای ماژول تست بررسی کنید.

StatusCheckerResult preExecutionCheck ( ITestDevice device)

قبل از اجرای ماژول تست وضعیت سیستم را بررسی کنید.

سازندگان عمومی

SystemServerFileDescriptorChecker

public SystemServerFileDescriptorChecker ()

روش های عمومی

postExecutionCheck

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

وضعیت سیستم را پس از اجرای ماژول تست بررسی کنید. اگر چک در اینجا مطلوب است، زیر کلاس باید این روش را لغو کند. پیاده سازی باید یک مقدار boolean برگرداند تا نشان دهد که آیا بررسی وضعیت انجام شده یا ناموفق است.

مولفه های
device ITestDevice : ITestDevice که چک ها را روی آن اجرا می کند.

برمی گرداند
StatusCheckerResult نتیجه بررسی وضعیت سیستم

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException

preExecutionCheck

public StatusCheckerResult preExecutionCheck (ITestDevice device)

قبل از اجرای ماژول تست وضعیت سیستم را بررسی کنید. اگر چک در اینجا مطلوب است، زیر کلاس باید این روش را لغو کند. پیاده سازی باید یک مقدار boolean برگرداند تا نشان دهد که آیا بررسی وضعیت انجام شده یا ناموفق است.

اکیداً توصیه می‌شود که وضعیت سیستم پس از اجرای ماژول بررسی شود، و این روش ممکن است به منظور ذخیره کردن وضعیت خاص سیستم قبل از اجرای ماژول استفاده شود.

مولفه های
device ITestDevice : ITestDevice که چک ها را روی آن اجرا می کند.

برمی گرداند
StatusCheckerResult نتیجه بررسی وضعیت سیستم

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException