Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

DeviceAvailableChecker

public class DeviceAvailableChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.DeviceAvailableChecker


Trình kiểm tra để đảm bảo một mô-đun không để thiết bị ở trạng thái ngoại tuyến.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

DeviceAvailableChecker ()

Phương pháp công khai

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Kiểm tra tình trạng hệ thống sau khi thực thi mô-đun thử nghiệm.

Các nhà xây dựng công cộng

DeviceAvailableChecker

public DeviceAvailableChecker ()

Phương pháp công khai

postExecutionCheck

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Kiểm tra tình trạng hệ thống sau khi thực thi mô-đun thử nghiệm. Lớp con nên ghi đè phương thức này nếu muốn kiểm tra ở đây. Việc triển khai phải trả về một giá trị boolean để cho biết việc kiểm tra trạng thái đã vượt qua hay không.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice để chạy kiểm tra.

Lợi nhuận
StatusCheckerResult kết quả kiểm tra trạng thái hệ thống

Ném
DeviceNotAvailableException