Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

TradefedSandboxRunner.StubSchedisedInvocationListener

public static class TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener
extends Object implements ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener

java.lang.Object
com.android.tradefed.sandbox.TradefedSandboxRunner.StubSchedisedInvocationListener


Một bản sơ khai IScheduledInvocationListener không làm gì cả.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

StubScheduledInvocationListener ()

Phương pháp công khai

void invocationComplete ( IInvocationContext metadata, devicesStates) invocationComplete ( IInvocationContext metadata, devicesStates)

Gọi lại khi toàn bộ lệnh gọi đã hoàn tất, bao gồm tất cả các sự kiện ITestInvocationListener.invocationEnded(long) .

Các nhà xây dựng công cộng

StubSchedisedInvocationListener

public StubScheduledInvocationListener ()

Phương pháp công khai

invocationComplete

public void invocationComplete (IInvocationContext metadata, 
                 devicesStates)

Gọi lại khi toàn bộ lệnh gọi đã hoàn tất, bao gồm tất cả các sự kiện ITestInvocationListener.invocationEnded(long) .