SandboxConfigurationException

public class SandboxConfigurationException
extends ConfigurationException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
com.android.tradefed.sandbox.SandboxConfigurationException


Ngoại lệ cấu hình đặc biệt đến từ thiết lập Sandbox.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

SandboxConfigurationException (String msg, ErrorIdentifier error)

Tạo một SandboxConfigurationException .

SandboxConfigurationException (String msg, Throwable cause, ErrorIdentifier error)

Tạo một SandboxConfigurationException .

Nhà thầu xây dựng công cộng

SandboxConfigurationException

public SandboxConfigurationException (String msg, 
        ErrorIdentifier error)

Tạo một SandboxConfigurationException .

Thông số
msg String : một thông báo lỗi có ý nghĩa

error ErrorIdentifier : ErrorIdentifier liên quan đến ngoại lệ

SandboxConfigurationException

public SandboxConfigurationException (String msg, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier error)

Tạo một SandboxConfigurationException .

Thông số
msg String : một thông báo lỗi có ý nghĩa

cause Throwable : Throwable đại diện cho nguyên nhân ban đầu của lỗi

error ErrorIdentifier : ErrorIdentifier liên quan đến ngoại lệ