Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

SuiteResultReporter.ModulePrepTimes

public static class SuiteResultReporter.ModulePrepTimes
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultReporter.ModulePrepTimes


Người giữ đối tượng cho việc chuẩn bị và rút ngắn thời gian của một mô-đun.

Tóm lược

Lĩnh vực

public final long mPrepTime

public final long mTearDownTime

Các nhà xây dựng công cộng

ModulePrepTimes (long prepTime, long tearTime)

Phương pháp công khai

String toString ()

Lĩnh vực

mPrepTime

public final long mPrepTime

mTearDownTime

public final long mTearDownTime

Các nhà xây dựng công cộng

ModulePrepTimes

public ModulePrepTimes (long prepTime, 
                long tearTime)

Thông số
prepTime long

tearTime long

Phương pháp công khai

toString

public String toString ()

Lợi nhuận
String