IHỗ trợKết quả dạng hạt

public interface ISupportGranularResults
implements ITestInvocationListener

com.android.tradefed.result.retry.ISupportGranularResults


Giao diện chỉ định xem ITestInvocationListener có hỗ trợ nhận kết quả chi tiết hay không.

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

abstract boolean supportGranularResults ()

Trả về Đúng nếu trình báo cáo hỗ trợ kết quả chi tiết, nếu không thì trả về sai.

Phương pháp công cộng

hỗ trợGranularKết quả

public abstract boolean supportGranularResults ()

Trả về Đúng nếu trình báo cáo hỗ trợ kết quả chi tiết, nếu không thì trả về sai.

Trả lại
boolean