Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

TestErrorIdentifier

public final enum TestErrorIdentifier
extends Enum< TestErrorIdentifier > implements ErrorIdentifier

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.result.error.TestErrorIdentifier >
com.android.tradefed.result.error.TestErrorIdentifier


Nhận dạng lỗi từ các bài kiểm tra và người chạy kiểm tra.

Bản tóm tắt

Giá trị enum

TestErrorIdentifier HOST_COMMAND_FAILED

TestErrorIdentifier INSTRUMENTATION_NULL_METHOD

TestErrorIdentifier INSTRUMENTATION_TIMED_OUT

TestErrorIdentifier MODIFIED_FOLDABLE_STATE

TestErrorIdentifier MODULE_CHANGED_SYSTEM_STATUS

TestErrorIdentifier MODULE_DID_NOT_EXECUTE

TestErrorIdentifier OUTPUT_PARSER_ERROR

TestErrorIdentifier TEST_ABORTED

TestErrorIdentifier TEST_BINARY_EXIT_CODE_ERROR

TestErrorIdentifier TEST_BINARY_TIMED_OUT

TestErrorIdentifier TEST_PHASE_TIMED_OUT

TestErrorIdentifier UNEXPECTED_MOBLY_BEHAVIOR

TestErrorIdentifier UNEXPECTED_MOBLY_CONFIG

Phương pháp công khai

long code ()

Mã duy nhất xác định lỗi.

TestRecordProto.FailureStatus status ()

Trạng thái lỗi được liên kết với mã định danh, trạng thái này được mong đợi sẽ phù hợp với Mô tả thất bại.

static TestErrorIdentifier valueOf (String name)
static final TestErrorIdentifier[] values ()

Giá trị enum

HOST_COMMAND_FAILED

public static final TestErrorIdentifier HOST_COMMAND_FAILED

INSTRUMENTATION_NULL_METHOD

public static final TestErrorIdentifier INSTRUMENTATION_NULL_METHOD

INSTRUMENTATION_TIMED_OUT

public static final TestErrorIdentifier INSTRUMENTATION_TIMED_OUT

MODIFIED_FOLDABLE_STATE

public static final TestErrorIdentifier MODIFIED_FOLDABLE_STATE

MODULE_CHANGED_SYSTEM_STATUS

public static final TestErrorIdentifier MODULE_CHANGED_SYSTEM_STATUS

MODULE_DID_NOT_EXECUTE

public static final TestErrorIdentifier MODULE_DID_NOT_EXECUTE

OUTPUT_PARSER_ERROR

public static final TestErrorIdentifier OUTPUT_PARSER_ERROR

TEST_ABORTED

public static final TestErrorIdentifier TEST_ABORTED

TEST_BINARY_EXIT_CODE_ERROR

public static final TestErrorIdentifier TEST_BINARY_EXIT_CODE_ERROR

TEST_BINARY_TIMED_OUT

public static final TestErrorIdentifier TEST_BINARY_TIMED_OUT

TEST_PHASE_TIMED_OUT

public static final TestErrorIdentifier TEST_PHASE_TIMED_OUT

UNEXPECTED_MOBLY_BEHAVIOR

public static final TestErrorIdentifier UNEXPECTED_MOBLY_BEHAVIOR

UNEXPECTED_MOBLY_CONFIG

public static final TestErrorIdentifier UNEXPECTED_MOBLY_CONFIG

Phương pháp công khai

mã số

public long code ()

Mã duy nhất xác định lỗi.

Lợi nhuận
long

trạng thái

public TestRecordProto.FailureStatus status ()

Trạng thái lỗi được liên kết với mã định danh, trạng thái này được mong đợi sẽ phù hợp với Mô tả thất bại.

Lợi nhuận
TestRecordProto.FailureStatus

giá trị của

public static TestErrorIdentifier valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
TestErrorIdentifier

giá trị

public static final TestErrorIdentifier[] values ()

Lợi nhuận
TestErrorIdentifier[]