Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

DefaultRemoteAndroidTestRunner

public class DefaultRemoteAndroidTestRunner
extends RemoteAndroidTestRunner

java.lang.Object
com.android.ddmlib.testrunner.RemoteAndroidTestRunner
com.android.tradefed.result.ddmlib.DefaultRemoteAndroidTestRunner


Phần mở rộng của ddmlib RemoteAndroidTestRunner để đặt một số mặc định cho các trường hợp sử dụng Tradefed.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

DefaultRemoteAndroidTestRunner (String packageName, String runnerName, IShellEnabledDevice remoteDevice)

Phương pháp công khai

IInstrumentationResultParser createParser (String runName, listeners) createParser (String runName, listeners)

Các nhà xây dựng công cộng

DefaultRemoteAndroidTestRunner

public DefaultRemoteAndroidTestRunner (String packageName, 
        String runnerName, 
        IShellEnabledDevice remoteDevice)

Thông số
packageName String

runnerName String

remoteDevice IShellEnabledDevice

Phương pháp công khai

createParser

public IInstrumentationResultParser createParser (String runName, 
         listeners)

Thông số
runName String

listeners

Lợi nhuận
IInstrumentationResultParser