Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

TestSummary.Type

public static final enum TestSummary.Type

com.android.tradefed.result.TestSummary.Type


Bản tóm tắt

giá trị liệt kê

TestSummary.Type TEXT

TestSummary.Type URI

Phương thức công khai

static TestSummary.Type valueOf (String name)
static final Type[] values ()

giá trị liệt kê

CHỮ

public static final TestSummary.Type TEXT

URI

public static final TestSummary.Type URI

Phương thức công khai

giá trị của

public static TestSummary.Type valueOf (String name)

Thông số
name String

trả lại
TestSummary.Type

giá trị

public static final Type[] values ()

trả lại
Type[]