Kiểm traMô tảTệp

public class TestDescriptionsFile
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.TestDescriptionsFile


Một lớp tiện ích để sắp xếp và sắp xếp lại danh sách TestDescriptions vào một tệp thử nghiệm.

Nhằm mục đích lưu vào bộ đệm và giảm thiểu I/O tệp bằng cách tải chậm.

KHÔNG an toàn cho chủ đề.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestDescriptionsFile ()

Tạo một danh sách mô tả thử nghiệm trống.

TestDescriptionsFile (File file)

Tạo danh sách mô tả thử nghiệm từ nội dung tệp.

Phương pháp công khai

void add ( TestDescription test)
void addAll ( test) addAll ( test)
static TestDescriptionsFile fromTests ( shardTests) fromTests ( shardTests)
File getFile ()

Trả về biểu diễn tệp thử nghiệm của các thử nghiệm - xây dựng nó nếu cần.

getTests ()

Trả lại bản sao của các bài kiểm tra được lưu trữ - xây dựng từ tệp kiểm tra nếu cần.

void populateTestFile (File testfile)

Điền vào tệp đã cho các bài kiểm tra hiện tại.

void remove ( TestDescription test)
int size ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

Kiểm traMô tảTệp

public TestDescriptionsFile ()

Tạo một danh sách mô tả thử nghiệm trống.

Kiểm traMô tảTệp

public TestDescriptionsFile (File file)

Tạo danh sách mô tả thử nghiệm từ nội dung tệp.

Thông số
file File

Phương pháp công khai

thêm vào

public void add (TestDescription test)

Thông số
test TestDescription

thêmTất cả

public void addAll ( test)

Thông số
test

từThử nghiệm

public static TestDescriptionsFile fromTests ( shardTests)

Thông số
shardTests

Trả lại
TestDescriptionsFile

có được file

public File getFile ()

Trả về biểu diễn tệp thử nghiệm của các thử nghiệm - xây dựng nó nếu cần.

Các bài kiểm tra sẽ là duy nhất và được sắp xếp.

Trả lại
File

getTests

public  getTests ()

Trả lại bản sao của các bài kiểm tra được lưu trữ - xây dựng từ tệp kiểm tra nếu cần.

Trả lại

điềnTestFile

public void populateTestFile (File testfile)

Điền vào tệp đã cho các bài kiểm tra hiện tại.

Thông số
testfile File

di dời

public void remove (TestDescription test)

Thông số
test TestDescription

kích cỡ

public int size ()

Trả lại
int