SnapshotInputStreamSource

public class SnapshotInputStreamSource
extends Object implements InputStreamSource

java.lang.object
com.android.tradefed.result.SnapshotInputStreamSource


یک منبع ورودی با پشتوانه فایل. یک عکس فوری از محتویات اصلی ERROR(/InputStream) ایجاد می کند تا اطمینان حاصل شود که createInputStream() در صورت لزوم ERROR(/InputStream) با رفتار یکسان را برمی گرداند.

خلاصه

سازندگان عمومی

SnapshotInputStreamSource (String name, InputStream stream)

سازنده یک InputStreamSource با پشتوانه فایل

روش های عمومی

void close ()

هر گونه پاکسازی مورد نیاز را در منبع InputStream انجام دهید.

InputStream createInputStream ()

یک کلون جدید از ERROR(/InputStream) را برگردانید تا تماس گیرنده بتواند جریان را از ابتدا بخواند.

long size ()

اندازه داده های منبع را بر حسب بایت برگردانید.

سازندگان عمومی

SnapshotInputStreamSource

public SnapshotInputStreamSource (String name, 
                InputStream stream)

سازنده یک InputStreamSource با پشتوانه فایل

مولفه های
name String

stream InputStream

روش های عمومی

بستن

public void close ()

هر گونه پاکسازی مورد نیاز را در منبع InputStream انجام دهید. فراخوانی این روش اساساً این InputStreamSource را باطل می کند.

createInputStream

public InputStream createInputStream ()

یک کلون جدید از ERROR(/InputStream) را برگردانید تا تماس گیرنده بتواند جریان را از ابتدا بخواند. هر فراخوانی این متد (تا زمانی که cancel() فراخوانی نشود) یک ERROR(/InputStream) با رفتار یکسان را برمی‌گرداند - همان محتویات برگردانده می‌شود.

برمی گرداند
InputStream یک ERROR(/InputStream) که تماس گیرنده می تواند برای خواندن منبع داده از ابتدا استفاده کند. اگر این InputStreamSource توسط یک فراخوان قبلی برای cancel() باطل شده باشد، یا اگر یک InputStream جدید به دلایل دیگری نتوان ایجاد کرد، ممکن است null بازگرداند.

اندازه

public long size ()

اندازه داده های منبع را بر حسب بایت برگردانید.

برمی گرداند
long