Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

InvocationSummaryHelper

public class InvocationSummaryHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.InvocationSummaryHelper


Lớp trợ giúp để thu thập và báo cáo TestSummary cho nhóm người nghe

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

static void reportInvocationEnded ( listeners, long elapsedTime) reportInvocationEnded ( listeners, long elapsedTime)
static void reportInvocationStarted ( listeners, IInvocationContext context) reportInvocationStarted ( listeners, IInvocationContext context)

Phương pháp công khai

reportInvocationEnded

public static void reportInvocationEnded ( listeners, 
        long elapsedTime)

Thông số
listeners

elapsedTime long

reportInvocationStarted

public static void reportInvocationStarted ( listeners, 
        IInvocationContext context)

Thông số
listeners

context IInvocationContext