Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IShardableListener

public interface IShardableListener
implements ITestInvocationListener

com.android.tradefed.result.IShardableListener


Một ITestInvocationListener có thể được chia nhỏ. Khi cấu hình bao gồm một trình nghe như vậy được phân đoạn, mỗi phân đoạn sẽ có một bản sao của trình nghe này.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract IShardableListener clone ()

Bản sao chính nó sẽ được sử dụng trong phân đoạn.

default boolean supportShardListener ()

Việc triển khai IShardableListener có muốn kích hoạt hành vi này hay không.

Phương pháp công khai

dòng vô tính

public abstract IShardableListener clone ()

Bản sao chính nó sẽ được sử dụng trong phân đoạn.

Lợi nhuận
IShardableListener

supportShardListener

public boolean supportShardListener ()

Việc triển khai IShardableListener có muốn kích hoạt hành vi này hay không.

Lợi nhuận
boolean