Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

BugreportCollector.Noun

public static final enum BugreportCollector.Noun
implements BugreportCollector.SubPredicate

com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Noun


Bản tóm tắt

giá trị liệt kê

BugreportCollector.Noun FAILED_INVOCATION

BugreportCollector.Noun FAILED_TESTCASE

BugreportCollector.Noun FAILED_TESTRUN

BugreportCollector.Noun INVOCATION

BugreportCollector.Noun TESTCASE

BugreportCollector.Noun TESTRUN

Phương thức công khai

static BugreportCollector.Noun valueOf (String name)
static final Noun[] values ()

giá trị liệt kê

FAILED_INVOCATION

public static final BugreportCollector.Noun FAILED_INVOCATION

FAILED_TESTCASE

public static final BugreportCollector.Noun FAILED_TESTCASE

FAILED_TESTRUN

public static final BugreportCollector.Noun FAILED_TESTRUN

LỜI MỜI

public static final BugreportCollector.Noun INVOCATION

THỬ NGHIỆM

public static final BugreportCollector.Noun TESTCASE

CHẠY THỬ NGHIỆM

public static final BugreportCollector.Noun TESTRUN

Phương thức công khai

giá trị của

public static BugreportCollector.Noun valueOf (String name)

Thông số
name String

trả lại
BugreportCollector.Noun

giá trị

public static final Noun[] values ()

trả lại
Noun[]