Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ATestFileSystemLogSaver

public class ATestFileSystemLogSaver
extends FileSystemLogSaver

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.FileSystemLogSaver
com.android.tradefed.result.ATestFileSystemLogSaver


Lớp LogSaver này được ATest sử dụng để lưu các bản ghi trong một đường dẫn cụ thể.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

ATestFileSystemLogSaver ()

Các phương pháp được bảo vệ

File generateLogReportDir ( IBuildInfo buildInfo, File reportDir)

Một phương thức tiếp xúc cho phép lớp con tùy chỉnh logic đường dẫn tạo.

Các nhà xây dựng công cộng

ATestFileSystemLogSaver

public ATestFileSystemLogSaver ()

Các phương pháp được bảo vệ

createLogReportDir

protected File generateLogReportDir (IBuildInfo buildInfo, 
                File reportDir)

Một phương thức tiếp xúc cho phép lớp con tùy chỉnh logic đường dẫn tạo.

Thông số
buildInfo IBuildInfo : IBuildInfo

reportDir File : ERROR(/File) cho thư mục báo cáo.

Lợi nhuận
File Thư mục được tạo trong đường dẫn mà tùy chọn atest-log-file-path chỉ định.