Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

SimpleFileLogger

public class SimpleFileLogger
extends BaseStreamLogger <FileOutputStream>

java.lang.Object
com.android.tradefed.log.BaseLeveledLogOutput
com.android.tradefed.log.BaseStreamLogger <FileOutputStream>
com.android.tradefed.log.SimpleFileLogger


Một ILeveledLogOutput hướng thông báo nhật ký đến stdout và đến một tệp nhật ký duy nhất.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

SimpleFileLogger ()

Phương pháp công khai

SimpleFileLogger clone ()

InputStreamSource getLog ()
void init ()

Các nhà xây dựng công cộng

SimpleFileLogger

public SimpleFileLogger ()

Phương pháp công khai

dòng vô tính

public SimpleFileLogger clone ()

Lợi nhuận
SimpleFileLogger

getLog

public InputStreamSource getLog ()

Lợi nhuận
InputStreamSource

trong đó

public void init ()