Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ITerribleFailureHandler

public interface ITerribleFailureHandler

com.android.tradefed.log.ITerribleFailureHandler


Một giao diện để xử lý các lỗi khủng khiếp từ LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)

Tóm lược

Phương pháp công khai

abstract boolean onTerribleFailure (String description, Throwable cause)

Được kích hoạt khi một lỗi khủng khiếp xảy ra trong LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)

Phương pháp công khai

onTerribleFailure

public abstract boolean onTerribleFailure (String description, 
                Throwable cause)

Được kích hoạt khi một lỗi khủng khiếp xảy ra trong LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)

Thông số
description String : tóm tắt về sự cố khủng khiếp đã xảy ra

cause Throwable : (Tùy chọn) chứa dấu vết ngăn xếp của thất bại khủng khiếp

Lợi nhuận
boolean true khi được xử lý thành công, false nếu không