Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ParentShardReplicate

public class ParentShardReplicate
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.ParentShardReplicate


Sao chép thiết lập cho một thiết bị sang tất cả các thiết bị khác sẽ là một phần của sharding.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

ParentShardReplicate ()

Phương pháp công khai

static void replicatedSetup ( IConfiguration config, IKeyStoreClient client)

Sao chép thiết lập cho một thiết bị sang nhiều thiết bị mà sharding sẽ nhắm mục tiêu.

Các nhà xây dựng công cộng

ParentShardReplicate

public ParentShardReplicate ()

Phương pháp công khai

replicatedSetup

public static void replicatedSetup (IConfiguration config, 
                IKeyStoreClient client)

Sao chép thiết lập cho một thiết bị sang nhiều thiết bị mà sharding sẽ nhắm mục tiêu.

Thông số
config IConfiguration : Cấu hình sẽ mang bản sao.

client IKeyStoreClient : Ứng dụng khách kho khóa.