Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ExecutionFiles.FilesKey

public static final enum ExecutionFiles.FilesKey
extends Enum< ExecutionFiles.FilesKey >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.invoker.ExecutionFiles.FilesKey >
com.android.tradefed.invoker.ExecutionFiles.FilesKey


Liệt kê khóa tiêu chuẩn đã biết cho bản đồ.

Bản tóm tắt

Giá trị enum

ExecutionFiles.FilesKey ADB_BINARY

ExecutionFiles.FilesKey HOST_TESTS_DIRECTORY

ExecutionFiles.FilesKey TARGET_TESTS_DIRECTORY

ExecutionFiles.FilesKey TESTS_DIRECTORY

Phương pháp công khai

static ExecutionFiles.FilesKey valueOf (String name)
static final FilesKey[] values ()

Giá trị enum

ADB_BINARY

public static final ExecutionFiles.FilesKey ADB_BINARY

HOST_TESTS_DIRECTORY

public static final ExecutionFiles.FilesKey HOST_TESTS_DIRECTORY

TARGET_TESTS_DIRECTORY

public static final ExecutionFiles.FilesKey TARGET_TESTS_DIRECTORY

TESTS_DIRECTORY

public static final ExecutionFiles.FilesKey TESTS_DIRECTORY

Phương pháp công khai

giá trị của

public static ExecutionFiles.FilesKey valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
ExecutionFiles.FilesKey

giá trị

public static final FilesKey[] values ()

Lợi nhuận
FilesKey[]