Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IHostResourceManager

public interface IHostResourceManager

com.android.tradefed.host.IHostResourceManager


Giao diện với tài nguyên máy chủ quản lý.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract void cleanup ()

Dọn dẹp tài nguyên máy chủ.

abstract File getFile (String name)

Nhận tệp cục bộ tài nguyên máy chủ lưu trữ bằng id tài nguyên.

abstract void setup ()

Thiết lập tài nguyên máy chủ.

Phương pháp công khai

dọn dẹp

public abstract void cleanup ()

Dọn dẹp tài nguyên máy chủ.

có được file

public abstract File getFile (String name)

Nhận tệp cục bộ tài nguyên máy chủ lưu trữ bằng id tài nguyên.

Thông số
name String : id tài nguyên của tài nguyên máy chủ.

Lợi nhuận
File Tệp cục bộ của tài nguyên máy chủ.

thành lập

public abstract void setup ()

Thiết lập tài nguyên máy chủ. Tài nguyên máy chủ có thể đến từ những nơi khác nhau, từ xa trên đám mây hoặc tệp cục bộ. Giao diện này cung cấp một cách thống nhất để tradefed có được tài nguyên máy chủ mà nó cần. thiết lập nên tải các tệp xuống cục bộ đúng cách và sau này tradefed có thể lấy cục bộ theo tên tài nguyên máy chủ thông qua getFile.

Ném
ConfigurationException
,

IHostResourceManager

public interface IHostResourceManager

com.android.tradefed.host.IHostResourceManager


Giao diện với tài nguyên máy chủ quản lý.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract void cleanup ()

Dọn dẹp tài nguyên máy chủ.

abstract File getFile (String name)

Nhận tệp cục bộ tài nguyên máy chủ lưu trữ bằng id tài nguyên.

abstract void setup ()

Thiết lập tài nguyên máy chủ.

Phương pháp công khai

dọn dẹp

public abstract void cleanup ()

Dọn dẹp tài nguyên máy chủ.

có được file

public abstract File getFile (String name)

Nhận tệp cục bộ tài nguyên máy chủ lưu trữ bằng id tài nguyên.

Thông số
name String : id tài nguyên của tài nguyên máy chủ.

Lợi nhuận
File Tệp cục bộ của tài nguyên máy chủ.

thành lập

public abstract void setup ()

Thiết lập tài nguyên máy chủ. Tài nguyên máy chủ có thể đến từ những nơi khác nhau, từ xa trên đám mây hoặc tệp cục bộ. Giao diện này cung cấp một cách thống nhất để tradefed có được tài nguyên máy chủ mà nó cần. thiết lập nên tải các tệp xuống cục bộ đúng cách và sau này tradefed có thể lấy cục bộ theo tên tài nguyên máy chủ thông qua getFile.

Ném
ConfigurationException