IHostResourceManager

public interface IHostResourceManager

com.android.tradefed.host.IHostResourceManager


رابط به منبع میزبان مدیر.

خلاصه

روش های عمومی

abstract void cleanup ()

منابع میزبان را پاک کنید.

abstract File getFile (String name)

فایل محلی منبع میزبان را با شناسه منبع دریافت کنید.

abstract void setup ()

منابع میزبان را تنظیم کنید.

روش های عمومی

پاک کردن

public abstract void cleanup ()

منابع میزبان را پاک کنید.

getFile

public abstract File getFile (String name)

فایل محلی منبع میزبان را با شناسه منبع دریافت کنید.

مولفه های
name String : شناسه منبع منبع میزبان.

برمی گرداند
File فایل محلی منبع میزبان.

برپایی

public abstract void setup ()

منابع میزبان را تنظیم کنید. منابع میزبان ممکن است از مکان‌های مختلف، از راه دور در ابر یا فایل‌های محلی آمده باشند. این رابط یک راه یکپارچه برای tradefed فراهم می کند تا منبع میزبان مورد نیاز خود را دریافت کند. راه اندازی باید به درستی فایل ها را در محلی بارگیری کند و بعداً tradfed می تواند محلی را با نام منبع میزبان از طریق getFile دریافت کند.

پرتاب می کند
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
ConfigurationException