Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

BatteryUnavailableDeviceRecovery

public class BatteryUnavailableDeviceRecovery
extends RunConfigDeviceRecovery

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.recovery.RunConfigDeviceRecovery
com.android.tradefed.device.recovery.BatteryUnavailableDeviceRecovery


Trình kiểm tra khôi phục sẽ kích hoạt cấu hình nếu mức pin không khả dụng.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

BatteryUnavailableDeviceRecovery ()

Phương pháp công khai

boolean shouldSkip ( IManagedTestDevice device)

Thêm cơ hội để bỏ qua quá trình khôi phục trên một thiết bị nhất định bằng cách kiểm tra thêm.

Các nhà xây dựng công cộng

BatteryUnavailableDeviceRecovery

public BatteryUnavailableDeviceRecovery ()

Phương pháp công khai

shouldSkip

public boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

Thêm cơ hội để bỏ qua quá trình khôi phục trên một thiết bị nhất định bằng cách kiểm tra thêm.

Thông số
device IManagedTestDevice : IManagedTestDevice được xem xét để khôi phục.

Lợi nhuận
boolean Đúng nếu quá trình khôi phục nên được bỏ qua.