Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

BatteryRechargeDeviceRecovery

public class BatteryRechargeDeviceRecovery
extends RunConfigDeviceRecovery

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.recovery.RunConfigDeviceRecovery
com.android.tradefed.device.recovery.BatteryRechargeDeviceRecovery


Cho phép kích hoạt lệnh khi mức pin của thiết bị xuống dưới một ngưỡng nhất định.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

BatteryRechargeDeviceRecovery ()

Phương pháp công khai

boolean shouldSkip ( IManagedTestDevice device)

Thêm cơ hội để bỏ qua quá trình khôi phục trên một thiết bị nhất định bằng cách kiểm tra thêm.

Các nhà xây dựng công cộng

BatteryRechargeDeviceRecovery

public BatteryRechargeDeviceRecovery ()

Phương pháp công khai

shouldSkip

public boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

Thêm cơ hội để bỏ qua quá trình khôi phục trên một thiết bị nhất định bằng cách kiểm tra thêm.

Thông số
device IManagedTestDevice : IManagedTestDevice được xem xét để khôi phục.

Lợi nhuận
boolean Đúng nếu quá trình khôi phục nên được bỏ qua.