MetricOption

public abstract @interface MetricOption
implements Annotation

com.android.tradefed.device.metric.MetricOption


حاشیه نویسی برای روش های آزمایشی که با @Test حاشیه نویسی می شود، یا اگر حاشیه نویسی بخشی از لیست حاشیه نویسی TestDescription است که امکان تعیین برخی پارامترهای اضافی مفید برای موارد زیر را فراهم می کند: تنظیم رفتار جمع کننده ها، فیلتر کردن برخی روش ها.

خلاصه

روش های عمومی

String group ()

یک نام گروه را تعریف می کند، تمام روش های حاشیه نویسی شده با همان نام بخشی از همان گروه در نظر گرفته می شوند.

روش های عمومی

گروه

public String group ()

یک نام گروه را تعریف می کند، تمام روش های حاشیه نویسی شده با همان نام بخشی از همان گروه در نظر گرفته می شوند. به طور پیش فرض یا زمانی که حاشیه نویسی مشخص نشده باشد، روش بخشی از یک گروه پیش فرض در نظر گرفته می شود. را می توان با کاما از هم جدا کرد تا بخشی از چندین گروه باشد.

برمی گرداند
String