Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

EmulatorMemoryCpuCapturer

public class EmulatorMemoryCpuCapturer
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.EmulatorMemoryCpuCapturer


Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

EmulatorMemoryCpuCapturer ( ITestDevice device)

Phương pháp công khai

float getCpuUsage ()
long getPssMemory ()

Các nhà xây dựng công cộng

EmulatorMemoryCpuCapturer

public EmulatorMemoryCpuCapturer (ITestDevice device)

Thông số
device ITestDevice

Phương pháp công khai

getCpuUsage

public float getCpuUsage ()

Lợi nhuận
float

getPssMemory

public long getPssMemory ()

Lợi nhuận
long