Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

PackageInfo

public class PackageInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.PackageInfo


Vùng chứa thông tin gói của ứng dụng được phân tích cú pháp từ thiết bị.

Bản tóm tắt

Hằng số

int FLAG_PERSISTENT

Phương pháp công khai

void addPerUserAttribute (int userId, String attr, String value)
String getCodePath ()

Trả về vị trí của gói trong hệ thống tệp.

String getFirstInstallTime (int userId)
String getPackageName ()

Trả về tên gói của ứng dụng.

String getVersionCode ()

Trả về tên phiên bản của ứng dụng.

String getVersionName ()

Trả về tên phiên bản của ứng dụng.

boolean isPersistentApp ()

Trả về true nếu đây là một ứng dụng liên tục.

boolean isSystemApp ()

Trả về true nếu đây là ứng dụng hệ thống.

boolean isUpdatedSystemApp ()

Trả về true nếu đây là ứng dụng hệ thống đã được cập nhật.

Hằng số

FLAG_PERSISTENT

public static final int FLAG_PERSISTENT

Giá trị không đổi: 8 (0x00000008)

Phương pháp công khai

addPerUserAttribute

public void addPerUserAttribute (int userId, 
        String attr, 
        String value)

Thông số
userId int

attr String

value String

getCodePath

public String getCodePath ()

Trả về vị trí của gói trong hệ thống tệp.

Lợi nhuận
String

getFirstInstallTime

public String getFirstInstallTime (int userId)

Thông số
userId int

Lợi nhuận
String

getPackageName

public String getPackageName ()

Trả về tên gói của ứng dụng.

Lợi nhuận
String

getVersionCode

public String getVersionCode ()

Trả về tên phiên bản của ứng dụng. Lưu ý: điều này sẽ trả về null nếu không tìm thấy thuộc tính 'versionCode'

Lợi nhuận
String

getVersionName

public String getVersionName ()

Trả về tên phiên bản của ứng dụng. Lưu ý: điều này sẽ trả về null nếu không tìm thấy thuộc tính 'versionName', chẳng hạn như trên các thiết bị Froyo.

Lợi nhuận
String

isPersistingApp

public boolean isPersistentApp ()

Trả về true nếu đây là một ứng dụng liên tục.

Lợi nhuận
boolean

isSystemApp

public boolean isSystemApp ()

Trả về true nếu đây là ứng dụng hệ thống.

Lợi nhuận
boolean

isUpdatedSystemApp

public boolean isUpdatedSystemApp ()

Trả về true nếu đây là ứng dụng hệ thống đã được cập nhật.

Lợi nhuận
boolean