Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

NullDevice

public class NullDevice
extends StubDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.NullDevice


IDevice trình giữ chỗ được DeviceManager sử dụng để cấp phát khi IDeviceSelection#nullDeviceRequested()true

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String TEMP_NULL_DEVICE_PREFIX

Mẫu đặt tên cho các thiết bị rỗng được tạo tự động

Các nhà xây dựng công cộng

NullDevice (String serial)
NullDevice (String serial, boolean isTemporary)

Phương pháp công khai

final boolean isTemporary ()

Trả về true nếu thiết bị được tạo tạm thời cho lệnh gọi và sẽ bị xóa sau đó.

Lĩnh vực

TEMP_NULL_DEVICE_PREFIX

public static final String TEMP_NULL_DEVICE_PREFIX

Mẫu đặt tên cho các thiết bị rỗng được tạo tự động

Các nhà xây dựng công cộng

NullDevice

public NullDevice (String serial)

Thông số
serial String

NullDevice

public NullDevice (String serial, 
                boolean isTemporary)

Thông số
serial String

isTemporary boolean

Phương pháp công khai

isTemporary

public final boolean isTemporary ()

Trả về true nếu thiết bị được tạo tạm thời cho lệnh gọi và sẽ bị xóa sau đó.

Lợi nhuận
boolean